دات نت نیوک
Menu

ساختار شرکت

مهندس محسن مجذوب

عضو هیئت مدیره

آقای دکتر شیرزاد یزدانی

عضو هيئت مديره و سرپرست شرکت

آقای مهندس مجید نامداری

عضو هیئت مدیره

آقای پالیزگر

اعضاء هيئت مديره