دات نت نیوک
Menu

معرفی شرکت

شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

این شرکت در سال 1367 به عنوان مجری طرح شهر جدید هشتگرد و با تصویب اساسنامه در سال 1368 فعالیت رسمی خود را در قالب یک شرکت وابسته به وارت راه و شهرسازی آغاز نمود.

تاریخ تصویب طرح جامع 72/5/12