دات نت نیوک
Menu

طرح های توسعه شهری

طرح تفصيلي شهر جدید هشتگرد

 

در راستاي ایجاد انتظام کالبدی و توسعه بهینه شهر و در راستای تدقیق و اجرایی نمودن طرح ها و عملکردهای پیش بینی شده در طرح بازنگری طرح جامع شهر قرارداد تهيه طرح "تفصيلي، پهنه‎بندي حريم و جانمايي برخي از فعاليت‎ها و كاربري‎ها در داخل و يا در محدوده حريم شهر" در تاریخ 95/07/28 با مهندسين مشاور پي¬كده منعقد گردید و این مشاور مطالعات مربوطه را در تاریخ 96/3/17 به طور رسمي آغاز نمود.

براساس شرح خدمات، سند طرح تفصيلي شهر جدید هشتگرد در سه سطح زير تهيه مي گردد:

سطح اول: امكان سنجي، نظر سنجي و تدوين چشم‌انداز مقدماتي

سطح دوم : سنجش وضعيت

سطح سوم: پيشنهادات طرح تفصيلي

هدف طرح تفصيلي شهر جدید هشتگرد تهيه راهنمايي براي مديريت شهر و احياي مجدد آن، براساس فکر، انديشه، برنامه و طرح‌هاي سنجيده است، که ضمن رفع نيازها و پاسخگويي به کمبودها، موجبات استفاده مناسب از توان و قابليت‌هاي بالقوه و بالفعل شهر را فراهم خواهد ساخت به طوریکه نوعی تعادل فضایی و توزیع متناسب خدمات و امکانات را در تمامی سطوح شهر به ثمر رسانده و توسعه متناسب اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و ... را برای شهر و ارتقاء کیفیت زندگی را برای شهروندان به همراه داشته باشد.

شایان ذکر است رهنمودهاي كلان طرح SCDS شهر جدید هشتگرد که همزمان با این طرح آغاز شده به عنوان طرح مکمل در مطالعات طرح تفصيلي، تدقیق سطوح و سرانه ها و ضوابط و مقررات پیشنهادی مدنظر قرار گرفته است.

در حال حاضر سطوح اول و دوم بطور كامل و جامع و مباني پيشنهادي سطح سوم در قالب تقسيمات شهري كلي و سلسله مراتب حركت و دسترسي انجام شده است. پيشنهادات نهایی با توجه به تغييرات به روز در زمينه واگذاري قطعات در حال حاضر در دست تهيه است. در مناطق 1 و 4 طرح پيشنهادي اوليه انجام شده که بنابه تصميمات اتخاذ شده تا پايان شهريورماه سال جاري طرح پيشنهادي به شرکت عمران شهر جدید هشتگرد ارائه خواهد شد.

طرح پهنه بندی حریم شهر جدید هشتگرد


به استناد مندرجات دستورالعمل نحوه تهيه سند پهنه بندي حريم در طرح جامع شهر (مصوب جلسه 95/11/18 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران)، قرارداد تهیه طرح پهنه بندی حریم شهر در تاریخ 95/7/28 با مهندسین مشاور پیکده منعقد شده است. این طرح با هدف شناخت امكانات و محدوديت‎هاي اراضي واقع در حريم شهر، امكا‌ن‎ شکل گیری کاربری هار را در سه وضعیت کلی مجاز، مشروط و ممنوع تعیین نموده و به مكان‏يابي كاربري‎هاي ضروري و ارائه ضوابط و معيارها و مقررات مربوط به آن می پردازد. براين اساس مطالعات طرح مذكور در 6 سطح كلي لحاظ شده است.

• سطح اول: بررسي نظرات، ديدگاه‏ها و پيشنهادات طرح فرادست و همچنين مديريت شهري و ساير ارگان‎هاي متولي حريم و تدوين چشم‏انداز مقدماتي

• سطح دوم: سنجش وضعيت موجود در محدوده مورد مطالعه

• سطح سوم: طبقه‌بندي، تجزيه و تحليل، جمع‌بندي، نتيجه‌گيري و در نهايت تركيب مطالعات، يافته‌ها و اطلاعات و داده‌هاي بدست آمده در مطالعات سطح پيشين

• سطح چهارم: تدوين چشم‎انداز نهايي، اهداف خرد و كلان و همچنين راهبردهاي توسعه

• سطح پنجم: تهيه نقشه پهنه ‏بندي اراضي بر اساس ويژگي‎هاي هر محدوده ارائه شده و ضوابط و مقررات نحوه استفاده از اراضي

• سطح ششم: پس از تاييد حريم پيشنهادي توسط مراجع ذيربط، مكانيابي كاربري‎ها و فعاليت‎هاي خاص مورد نياز شهر نظير آرمستان، محل دفن زباله و ... و ضوابط و مقررات استقرار و طراحي ارائه شده است.

در نظام فکری این طرح، نحوه عملكرد و فعالیت ها در پهنه هاي كلان به تفكيك رده هاي زيست محيطي تعیین شده و پس از آن اقدامات و فعاليت هاي مطلوب بر اساس استنتاج و تحليلی از مطالعات معرفی و در قالب زيرپهنه ها شناسايي شده اند. در انتها بر مبنای مطالعات و ضوابط مقتضی، نحوه استفاده مجاز، مشروط و ممنوع و نيز ضوابط ساخت‌و ساز هر یک از پهنه  هاي مذكور تدقيق گرديده است. در حال حاضر مطالعات این طرح پهنه بندی شهر جدید هشتگرد به اتمام رسیده است و نتایج و مستندات آن جهت تصویب نهایی در اداره كل راه و شهرسازي استان البرز و شركت عمران مادر تخصصي شهرهاي جديد در حال بررسی می باشد.

برنامه ریزی راهبردی توسعه هوشمند شهر (SCDS)


مطالعات برنامه ریزی راهبردی توسعه هوشمند شهر (SCDS) طی قراردادی که با معاونت پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در آبان ماه سال 1385 منعقد شده، برای افق زمانی 20 ساله شهر جدید هشتگرد در دست تهیه قرار گرفت. فرایند اصلی طرح، تعیین چشم انداز های بلند مدت شهر با هدف رسیدن به توسعه پایدار شهری از طریق ایجاد ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی و به روش مشارکتی و اقدام همگانی بوده که به دنبال آن ضمن تعیین راهبرد ها و سیاست ها، برنامه های اجرایی کوتاه مدت تهیه می شود.

برنامه ریزی استراتژیک تلاش دارد تا به سه پرسش اساسی زیر پاسخ دهد:

۱- در حال حاضر کجا هستیم؟

۲- می خواهیم به کجا برویم؟

۳ـ چگونه به آنجا خواهیم رسید؟

مشاور طرح از زمان آغاز آن با استقرار در شهر در راستای شناخت وضع موجود شهر به بررسی اسناد فرادست و طرح های توسعه شهری و منطقه ای، بازدیدهای میدانی، نظرسنجی از مردم و مسئولین، اقدام نموده است. در این فرآیند تا کنون جلسات متعددی با مسئولین ، مدیران دستگاه های اجرایی، نخبگان و اقشار مختلف مردم با هدف جلب مشارکت گروه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... در امر توسعه بر گزار گردیده است .

بر مبنای شناخت صورت گرفته از ابعاد مختلف شهر جدید هشتگرد، توسعه آتی شهر چهار چشم انداز اصلی به شرح ذیل مدنظر قرار گرفته است. چشم انداز اول به عنوان برند اصلی شهر با توجه به نقش هدایتگری که در توسعه اقتصادی شهر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

- شهر جدید هشتگرد ، قطب ورزش و هنر

- شهر جدید هشتگرد ، شهری سرزنده وبا هویت

- شهر جدید هشتگرد ، شهری پایدار و زیست پذیر

- شهر جدید هشتگرد ، شهری با مدیریت شهری پویا و مشارکت جو

در حال حاضر به منظور تحقق چشم انداز اول جلسات و گردهمایی های مختلفی با حوزه های مرتبط (ذی مدخل، ذی نفوذ، ذیربط و ذیصلاح) تأثیر گذار در عرصه ورزش و هنر در حال انجام است. بدیهی است نتایج حاصل از این اقدامات در آینده به شهروندان محترم ارائه خواهد شد. تهیه طرح تفصیلی پهنه بندی حریم جانمایی برخی از فعالیت ها و کاربری های شهری در داخل و یا در محدوده حریم شهر انجام این مطالعات در تاریخ 95/7/28 به مهندسین مشاور پیکده واگذار گردید.