دات نت نیوک
Menu

پیام مدیرعامل

پیام مدیر عامل 

شرکت عمران شهر جدید هشتگرد به عنوان سازمان مسئول توسعه و عمران یگانه شهرجدید استان البرز نه تنها عمران و آبادانی این پهنه از سرزمین را تکلیف قانونی خود می داند، بلکه فراتر از آن کمک به توسعه اجتماعی-اقتصادی-فرهنگی این کانون زیستی برای تامین زندگی شایسته مردم را نیز وظیفه مبرم خود می داند. از این جهت، با عبور شهر از آستانه های اولیه رشد پس از قریب سه دهه رشد بطئی که با تشکیل اجتماعات محلی، تامین برخی خدمات پایه و تجهیز زیر ساخت های شهری لازم همراه بوده اکنون شهر در آستانه ورود به دوران شکوفایی و اعتلای کیفیت زیست قرار گرفته است.

پاسخ به نیاز های دوران شکوفایی و دستیابی شهر جدید هشتگرد به عنوان دو پایه اصلی بسترساز، سیاست گذار و مدیر رشد و توسعه در تامین مسکن، خدمات فعالیت های مقیاس شهری و فراشهری و همچنین تکمیل زیر ساخت های شهر است.بدون این همکاری و شراکت در توسعه با هدف بهره برداری مشترک از ارزش های فضایی شهر توسط طرف های عمومی و خصوصی تحقق این مهم نیز ممکن نمی باشد.شرکت عمران شهر جدید هشتگرد پذیرا، بستر ساز و تسهیل گر شراکت بخش خصوصی مولد کشور در این پهنه از سرزمین در اقدام مشترک برای تامین خدمات و زیر ساخت های عمومی همراه با تحقق خدمات انتفاعی، شامل انواع خدمات تجاری در مقیاس های محله ای، ناحیه ای، منطقه، شهری و فرا شهری و همچنین خدمات اداری، تفریحی-توریستی، نمایشگاهی و غیره است.

با رویکرد غالب تحقق همزمان خدمات انتفاعی این شرکت آماده بررسی و پذیرش پیشنهادات سرمایه گذاران و توسعه گران در تحقق طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری معرفی شده و همچنین بررسی پیشنهاد طرح و پروژه سرمایه گذاری بر اساس ابتکارها و خلاقیت های بخش های خصوصی و اجتماعی برای رشد و شکوفایی شرح و بهره برداری مطلوب از ارزش های فضایی (محیطی،کالبدی،اجتماعی،اقتصادی) این شهر است. شهرجدید هشتگرد همانطور که ظرفیت های زیرساختی و توسعه ای شهر و نیز تعداد 129 فرصت سرمایه گذاری معرفی شده در پنج بخش خدمات، فعالیتها، مسکن، خدمت عمومی کم بازده و زیر ساخت های شهری نشان می دهند در آستانه یک جهش عظیم توسعه قرار دارد.

این تحول عظیم بدون همدلی، همگرایی و اتحاد سازمان های بخش عمومی بستر ساز و تسهیل گر توسعه از یک طرف، همدلی ، همراهی و هم افزایی بخش های عمومی و خصوصی و تعاونی از طرف دیگر غیر ممکن است. از این جهت، شرکت عمران شهر جدید هشتگرد دست همکاری به سوی بخش خصوصی مولد کشور، شامل سرمایه گذاران، توسعه گران، پیمانکاران، سازندگان، تامین کنندگان، مشاوران و نهادهای مالی و بازرگانی فضا برای شراکت در توسعه با رویکرد غالب اهرم سازی خدمات انتفاعی برای تحقق خدمات و زیر ساخت های عمومی و تحقق همزمان آنها بر اساس تامین منافع معقول بخش خصوصی و تامین حداقل نرخ بازده داخلی (MIRR) مورد انتظار بخش خصوصی از فعالیت توسعه دراز می کند.

در چارچوب این رویکرد شرکت عمران شهرجدید هشتگرد آمادگی دارد با تسهیل شراکت های عمومی-خصوصی (PPPs) برای تحقق توسعه و تامین منافع عمومی راهآینده عمران و آبادانی این شهر به سوی تعالی و تحقق چشم انداز «شهری سالم برای زیستی پایدار» را از گذر شراکت در توسعه و اشتراک منافع و مسئولیت ها با باورمندان به توسعه این شهر هموار نماید. داود صفدری مدیرعامل شرکت عمران شهرجدید هشتگرد