دات نت نیوک
Menu

قوانین و مقررات شهرسازی

درخصوص نظارت عاليه بر كنترل رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و مفاد طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي در صدور پروانه و تهيه طرحهايي و شهرسازي و چگونگي اجراي آنها

پيرو بخشنامه شماره 2904/100/02/52 مورخ 78/05/31 مقام عالي وزارت مبني بر تبيين مسئوليت وزارت مسكن و شهرسازي در نظارت بر كيفيت اجراي طرحها و ضوابط و مقررات شهرسازي و جلوگيري از تخلفات به استناد مواد 34 و 35 قانون نظام مهندسي ، انجام اقدامات اجرايي ذيل براي نظارت عاليه بر كنترل رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و مفاد طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي در صدور پروانه و تهيه طرحهاي ساختماني و شهرسازي و چگونگي اجراي آنها ضروري به نظر مي رسد.

1- به استناد ماده 33 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي مبني بر مسئوليت نظارت عاليه وزارت مسكن و شهرسازي و لزوم انتشار اعلاميه و اطلاعيه هاي لازم در زمينه ارائه آگاهيهاي لازم به افراد جامعه و با عنايت به برنامه اجرايي سياستهاي برنامه سوم توسعه و تأكيد بر تقويت جايگاه ، اختيارات و وظايف نهادهاي محلي و شوراهاي اسلامي شهرها و جلب مشاركت بيشتر مردم در هدايت و كنترل و نظارت بر اجراي طرحهاي توسعه و عمران از سطوح ملي (طرح آمايش) تا محلي ، لازم است با تبيين مواد قانوني از طريق استفاده از رسانه هاي عمومي و ارتقاء آگاهي نهادهاي محلي ، كمك و همكاري مردم در زمينه گزارش تخلفات به وزارت مسكن و شهرسازي يا سازمانهاي استاني استمداد شود.

2- صدور آگهي و استمداد از شهرداريها و ساير مراجع صدور ساختماني درخصوص آگاهي دادن به مالكان و كارفرماياني كه اقدام به احداث ساختمان مي كنند مبني بر اينكه براساس ماده 35 آئين نامه قانون فوق الذكر مالكان و كارفرمايان مذكور موظفند از نخستين روز شروع عمليات اجرايي ، يك نسخه از نقشه ساختمان ممهور شده به مهر شهرداري و يك نسخه از پروانه ساختمان را در تمام مدت اجراي ساختمان در محل كارگاه نگهداري نمايند تا در صورت مراجعه مأموران كنترل ساختمان در اختيار آنان گذاشته شود. بديهي است تخلفات از اين ماده قابل رسيدگي است.

3- اعمال كنترل و نظارت دائم بر نحوه صدور پروانه هاي ساختماني توسط مراجع ذيربط، تهيه طرحهاي ساختماني و شهرسازي و نحوه اجراي ساخت و سازهاي شهري با همكاري و هماهنگي سازمان نظام مهندسي استان امري ضروري است. در اين زمينه لازم است يك نسخه از نقشه هاي طرحهاي مصوب شهري و يك نسخه گزارش ضوابط و مقررات آن در اختيار سازمانهاي نظام مهندسي قرار گيرد تا سازمانهاي مذكور اطلاعات لازم را در اختيار مهندسين قرار دهند. مهندسان طراح و ناظر در سراسر كشور ، بنا به مسئوليت حرفه اي خود، بايد از كليه ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني حاكم بر طرحهايي كه تهيه و اجرا و نظارت مي نمايند و مستندات قانوني آن اطلاع كامل داشته و كليه ضوابط و مقررات مذكور را بدون كم و كاست رعايت نمايند. عدم رعايت اين ضوابط و مقررات علاوه بر اينكه تخلف حرفه اي محسوب شده و طبق قانون مستوجب مجازاتها و محروميتهاي حرفه اي خواهد گرديد، مشاركت در تخلف محسوب و قابل تعقيب كيفري است. بنابراين لازم است مهندسان نه تنها خود رعايت كامل ضوابط و مقررات را بنمايند ، بلكه به محض مشاهده تخلف از سوي ساير عوامل ذيربط مراتب را به شهرداري و سازمان نظام مهندسي و سازمان مسكن و شهرسازي استان اطلاع دهند.

4- در صورت برخورد با تخلفات احتمالي با ذكر دلايل و مستندات دستور اصلاح يا جلوگيري از ادامه كار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختماني ذيربط ابلاغ نمايند و تا رفع تخلف موضوع قابل پيگرد است. به استناد ماده 38 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ، در اجراي اين وظيفه كليه مراجع ذيربط موظف به همكاري مي‌باشد.

5- در مواردي كه تخلفات ادامه داشته يا اصلاحات لازم توسط مراجع ذيربط معمول نشود، مراتب طي گزارش مستند به دفتر امور مديريت شهري و دفتر حقوقي وزارت متبوع انعكاس يابد تا با هماهنگي و همكاري مراجع مذكور از متخلفان از هر نوع و هر سطح اعم از دولتي ، عمومي ، مردمي و ... به مقامات قضايي شكايت لازم به عمل آيد. لذا خواهشمند است ضمن مدنظر قرار دادن كليه مواد فصل چهارم از آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي درخصوص نظارت و كنترل ، مراقبت لازم در زمينه كنترل مداوم رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و مفاد طرحهاي مصوب شهري بعمل آورده و حداكثر ظرف مدت يك ماه اقدامات انجام يافته درخصوص بندهاي 1 الي 3 اين نامه بهمراه تصوير بريده جرايد آگهي‌هاي منتشره و همچنين ساير اقدامات در اين زمينه را به اين معاونت گزارش فرمايند.

دانلود : قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها