دات نت نیوک
Menu

شناسه خدمات

ردیف
 شناسه خدمات
  صدور پروانه تأسیس شهرک
  اجرای پروژه های ساخت از طریق مشارکت در محدوده شهرهای جدید
احداث پایانه های حمل و نقل عمومی و خطوط ریلی
  اداره ی تأسیسات و تجهیزات محدوده شهرهای جدید
  اظهار نظر و پاسخگویی نسبت به استعلامات خصوصی، تخلفات، مغایرت ها و دعاوی
  اِعمال ضوابط و استانداردهای ایجاد باغ شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید
  آماده سازی اراضی در محدوده شهرهای جدید
  انتقال زمین به دستگاه های دولتی در محدوده شهرهای جدید
  برنامه ریزی و مدیریت بر ساخت و تحویل واحدهای مسکونی
  پیگیری بر ایجاد تأسیسات زیربنایی
  پیگیری جهت استقرار دستگاه های خدمات رسان، دولتی و اجرایی
  تأمین اسناد اتمام و مالکیت مسکن مهر
  تعیین ضوابط و استانداردهای ایجاد باغ شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید
  تهیه و تصویب طرح های تفصیلی شهرهای جدید
  تهیه و تصویب طرح های جامع شهرهای جدید
  تهیه ی طرح های آماده سازی اراضی در محدوده شهرهای جدید
  حفظ و حراست اراضی و مستحدثات در محدوده شهرهای جدید
  حمایت از پایان نامه های دانشجویی
  حمایت از پژوهشگران و صاحبان ایده های نو
  حمایت از فناوری های نوین ساختمانی در محدوده شهرهای جدید
  رسیدگی به شکایات مکتوب و حضوری مراجعین
  صدور پروانه احداث شهرهای جدید خصوصی
  صدور پروانه بهره برداری از شهرک
  طراحی و مدیریت ساخت سیستم حمل و نقل ریلی
  فروش زمین به اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده شهرهای جدید
  مدیریت بر ساخت انواع پروژه های روبنایی، تأسیساتی و رفاهی
  واگذاری واحدهای ساخته شده در محدوده شهرهای جدید