شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

تاریخ: 16 دی 1397

جلسه سرمایه گذاری جهت حضور و مشارکت سرمایه گذاران خارجی در شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

جلسه سرمایه گذاری جهت حضور و مشارکت سرمایه گذاران خارجی در شرکت عمران شهر جدید هشتگرد با حضور دستیار وزیر امور خارجه در امور آسیا و اقیانوسیه؛

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران مهندس رضیئی سرپرست و حاجی زاده عضو هیئت مدیره شرکت عمران در جلسه ای که با حضور محمود فرازنده دستیار وزیر امور خارجه در امور آسیا و اقیانوسیه و هیئت همراه برگزار گردید موضوع فراهم نمودن شرایط و معرفی ظرفیتهای شهر جدید جهت حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی مورد بررسی قرار دادند. در این جلسه ضمن نیازسنجی شهر در حوزه های مختلف از جمله : تجاری ، فرهنگی، تفریحی، خدماتی و ورزشی در خصوص نحوه فراهم نمودن شرایط حضور سرمایه گذاران نیز تصمیماتی اتخاذ گردید.