شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

تاریخ: 18 دی 1397

جلسه مهندس رضیئی و مدیران شرکت عمران شهر جدید هشتگردبا مدیران کارخانه آرد ستاره

جلسه مهندس رضیئی سرپرست،حاجی زاده عضو هیئت مدیره و تعدادی از مدیران شرکت عمران شهر جدید هشتگرد با مدیران کارخانه آرد ستاره؛

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران مهندس رضیئی سرپرست ،حاجی زاده عضو هیئت مدیره و تعدادی از مدیران شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در جلسه ای که با حضور مدیران کارخانه آرد ستاره محدوده اتوبان کرج به قزوین حاشیه مسیر مترو با موضوع بررسی راههای دسترسی ، تملک اراضی و تصمیم گیری در خصوص حل و فصل مسائل فیمابین انجامید.