دات نت نیوک
Menu

اخبار

آگهی فراخوان فروش عمومی یک مرحله ای به شماره 4-9-96 وتجدید فراخوان 3-7-96

شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در نظر دارد با استناد به صورتجلسه کمیته ارزیابی قیمت های کارشناسی به نامه شماره های (17291/96/ص مورخ14/9/96) و(17295/96/ص مورخ 14/9/96)و (11191/96/ص مورخ 22/6/96)و(11190/96/ص مورخ 22/6/96)و(9249/96/ص مورخ 30/5/96)و (11195/96/ص مورخ 22/6/96)و(7366/96/ص مورخ 4/5/96) و(12705/96/ص مورخ 11/7/96) و(10461/96/ص مورخ 12/6/96) نسبت به فروش قطعات تجهیزات شهری،واحد آپارتمانی،تجاری،آموزشی،باغ مسکونی،واحد تجاری در شهرجدیدهشتگرد با کاربریهای به شرح جدول ذیل با مبلغ كارشناسي پایه (کمیته ارزیابی قیمت های کارشناسی )از طریق فراخوان عمومی اقدام نماید. نحوه خرید اسناد فراخوان: ازکلیه متقاضیان خرید دعوت به عمل می آید بامراجعه به اداره پیمان ورسیدگی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واقع در کیلومتر 65 محور تهران – قزوین، فاز2، محله 4 کد پستی 3361913111در ساعات اداری از مورخ 22/9/96 لغایت 3/10/96 در مقابل ارائه درخواست کتبی، کپی کارت ملی، جهت دریافت اسناد اقدام نمائید. آخرین مهلت و محل تحویل پاکات پيشنهادات قيمت تا ساعت 16:00 روزچهارشنبه مورخ 13/10/96 معاونت فنی واجرایی و بازگشایی پیشنهادات ساعت 11:00روز شنبه مورخ 16/10/96 در اتاق کنفرانس مدیرعامل می باشد. تبصره 1: چنانچه اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی ) چک برگشتی نزد شرکت عمران داشته باشند حق شرکت در فراخوان را ندارند. تبصره2: ارائه هرگونه اسناد و چک غیر شرکت کننده در فراخوان مورد قبول نمی باشد و مدارک لازم جهت اثبات موضوع باید ارائه گردد نوع و مبلغ تضمین شرکت در فراخوان : . اصل فیش یا ضمانت نامه بانکی (بابت سپرده شرکت در فراخوان) موضوع آگهی را به حساب شماره 4001036906374199 بانک ملی به نام شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واریز و ارائه شود. (پیشنهاد دهندگان باید ضمانت نامه ای معادل 10% قیمت پیشنهادی خود را بابت هر قطعه بعنوان سپرده شرکت در مزایده تحویل نمایند). قیمت فروش اسناد فراخوان 000ر500ریال وبه حروف پانصد هزار ریال است که بصورت نقدی توسط واحد مالی دریافت می گردد. همچنین این فراخوان درپایگاه اینترنتی شرکت عمران به آدرس www.hashtgerd-ntoir.gov.ir وهمچنین درسامانه الکترونیک دولت به نشانی www.setadiran.ir قابل مشاهــــده می باشد.

شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

qdtsdgij
qdtsdgij شنبه, 11 فروردین,1397 17:17
1