دات نت نیوک
Menu

پروژه

  

ادامه پروژه قطار شهری مهر شهر...

 • نام مدیرعامل :
 • موضوع فعالیت :
 • توضیحات :
 • آدرس :

جدول گذاري در سطح شهر

 • اعتبار:93/4068
 • تاریخ قرارداد:93/03/17
 • نام مدیرعامل :
 • موضوع فعالیت :
 • درصد پیشرفت :5
 • پیمانکار :آژندپارت
 • توضیحات :
 • آدرس :

جدول گذاري در سطح شهر

 • اعتبار:93/3503
 • تاریخ قرارداد:93/03/07
 • نام مدیرعامل :
 • موضوع فعالیت :
 • درصد پیشرفت :1
 • پیمانکار :بنیان گستر بامداد
 • توضیحات :
 • آدرس :